BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”)

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Şirketimiz, Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo markaları ile faaliyet göstermektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.bsh-group.com/tr/kisisel-veriler-politikalari’ndan erişilebilen BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve takibi, üyelik kayıtlarının oluşturulması, taleplerin/şikayetlerin değerlendirilmesi ile kampanya/yarışma katılım taleplerinin alınması, müşteri memnuniyetinin ölçümü, ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin ve veri zenginleştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ödeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin yürütülmesi, iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. maddesine uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik bayilerimize, yetkili servislerimize, acentelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Robert Bosch GmbH, BSH Hausgeräte GmbH ve grup şirketlerimiz ile kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına aktarılabilecektir. Aktarım yapılan taraflara ilişkin detaylı bilgi için Aydınlatma Metni’nin 5’inci maddesi kapsamında Şirketimize bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet siteleri, Şirketimizin bayileri , Şirketimizin yetkili servisleri, telefon / çağrı merkezi, Whatsapp iletişim hattı, , Şirketimizin acenteleri, tablet ve dijital çözümler, elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesaplarımız, Şirketimizin mobil uygulamaları, Şirketimizin showroomları, Şirketimizin Whatsapp hesabı ile, matbu formlar kanalıyla (yöntemiyle) elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak aşağıdaki hukuki sebepler ile işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

• Ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi,

• Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

• Üyelik kayıtlarının oluşturulması,

• Kampanya/yarışma katılım taleplerinin alınması,

• Müşteri memnuniyetinin ölçümü,

• Ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

• Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,

• Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

• Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,

• Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;

• Taleplerin/şikayetlerin değerlendirilmesi,

• Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

Veya açık rızanıza dayalı olarak ise kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir;

• Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin ve veri zenginleştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

• Sağladığınız iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu amaçla tedarikçilerle paylaşılması,

• Verilerin barındırılması ve ana hissedarlarla olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla verilerin yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarımı,

• Ödeme süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışında mukim tedarikçilere ve iş ortaklarına aktarımı.

.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02939519_BSH_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf’den ulaşabileceğiniz BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ve mevzuatta öngörülen sair yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Müşteri Hizmetleri

Tüm sorularınız ve yetkili servis hizmeti için 444 77 66 Profilo Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.

Tüm Ürünler

Hayatı kolaylaştıran Profilo ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Kampanyalar

Fırsat ürünleri ve kampanyaları öğrenmek için tıklayın.